ผู้ฝึกหัด

บีเอชเอส คอร์รักเกทเท็ด BHS Corrugated มอบทุนการศึกษาด้านวิชาชีพประจำปีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นบ้านพังเฮง ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินางฟ้าเพื่อเด็ก และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเหนกทรายทอง, ทั้งสองแห่งอยู่ที่เขตเหนกทรายทอง, นะคอนหลวงเวียงจัน.

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่งผลการสอบปลายภาค และ จะถูกเรียกไป สัมภาษณ์ในเดือนสิงหาคมของทุกปี การสัมภาษณ์จะถูกจัดขึ้นที่บ้านพังเฮงโดยคุณครูจากวิทยาลัยการช่างลาว-เยอรมัน หลังจากการคัดเลือก, นักเรียนจะเข้าร่วมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกวิชาชีพ (ภาษอังกฤษ, ภาษาลาว, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์), ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นบ้านพังเฮง และ ถูกควบคุมโดยคุณครูที่นั่น.

เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม, พวกเขาจะได้รับเอกสารการลงทะเบียนสำหรับวิทยาลัยการช่างลาว-เยอรมัน และ สัญญาการฝึกวิชาชีพโดยบีเอชเอส คอร์รักเกทเท็ด สัญญาเป็นแบบที่ปรับปรุงมาจากสัญญาการฝึกวิชาชีพปกติของเยอรมัน, ซึงได้รวบรวมข้อตกลง และ หน้าที่ของนักเรียน, โรงเรียนวิชาชีพ และ บริษัทร่วม ภายใต้ทุนการศึกษา นักเรียนทุกคนจะได้รับ:

  • การฝึกวิชาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยการช่างลาว-เยอรมัน (ค่าสมัครและค่าสอบ, อัตราคงที่สำหรับสิ่งของสิ้นเปลือง, เสื้อคลุมปฏิบัติการ (ครั้งเดียว)
  • ค่าจ้างการฝึกวิชาชีพต่อเดือน
  • ประกันอุบัติเหตุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • อุปกรณ์ และ เครื่องมือสำหรับการฝึกเพิ่มเติม
  • การฝึกหัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยคุณครูอาสาสมัครชาวเยอรมัน
  • โครงการร่วมกับผู้ฝึกชาวเยอรมัน
  • การฝึกงานภายในบริษัทในภาคเรียนที่ 6

ผลประโยชน์จะถูกผูกกับความรับผิดชอบของผู้ฝึกหัดแต่ละคน, เช่นความเป็นระเบียบ, การตรงต่อเวลา, การเข้าเรียนที่สม่ำเสมอ และ ผลการสอบแต่ละภาคเรียน.